Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

08:34 07/05/2014

Các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


Điều 3. Vốn pháp định đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản

Điều 4. Mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước

Điều 5. Điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Điều 6. Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Điều 7. Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Điều 8. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Điều 9. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Điều 10. Xử lý đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp khi chủ đầu tư có vi phạm

CHƯƠNG III: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, CẤP CHỨNG CHỈ

MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 11. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Điều 12. Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Điều 13. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Điều 14. Điều kiện và hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Điều 15. Điều kiện và hồ sơ cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Điều 16. Trình tự, thủ tục và tổ chức cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp chứng chỉ, trách nhiệm của cơ quan cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

Điều 18. Cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản

Điều 19. Quản lý hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản

Điều 20. Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản

Điều 21. Điều kiện đối với người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

Điều 22. Trách nhiệm của các bộ, ngành

Điều 23. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Xử lý chuyển tiếp

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Điều 26. Tổ chức thực hiện

Bài viết khác: