Các văn bản quy phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản

11:19 09/04/2014

Hoạt động kinh doanh bất động sản có liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu từ đầu tư đến quản lý sử dụng bao gồm các Luật chính sau:

Trên thị trường sơ cấp gồm các văn bản điều chỉnh:
1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001).
2. Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành:
+ Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai;
+ Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
+ Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
+ Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
+ Nghị định 198/2004/NĐ-CP Về thu tiền sử dụng đất;
+ Nghị định 164/2004/NĐ-CP về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án;
+ Nghị định 187/2004/NĐ-CP về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
+ NĐ 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
+ Nghị định 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước gia đất không thu tiền sử dụng đất;
+ Nghị định 84/2004/NĐ-CP Quy định bổ sung về cấp GCN quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồithường , hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
+ NĐ 123/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.
3. Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Pháp lệnh thuế nhà đất và các văn bản huống dẫn thi hành.

Trên thị trường đầu tư gồm các văn bản điều chỉnh:
1. Luật Xây dựng và các nghị định huống dẫn thi hành.
+ Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Nghị định 112/2006/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung Nghị định 16/2005/NĐ-CP;
+ Nghị định 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
+ Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
+ Thông tư 02/2007/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
+ Nghị định 14/2000/NĐ-CP về đấu thầu xây dựng.
+ Nghị định 08/2005/NĐ-CP về Quản lý Quy hoạch.
+ Nghị định 02/2006/NĐ-CP về Quy chế khu đô thị mới.
2. Luật Kinh doanh bất động sản.
+ Nghị định 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
+ Thông tư 13/2008/TT-BXD Hướng dẫn thi hành Nghị định 153/2007/NĐ-CP.
+ Quyết định 29/2007/QĐ-BXD Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
3. Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Nghị định 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
+ Thông tư 05/2006/TT-BXD Hướng dẫn thi hành Nghị định 90/2006/NĐ-CP.
+ Nghị định 60/NĐ-CP
+ Nghị định 61/NĐ-CP
4. Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên thị trường sơ cấp gồm các văn bản điều chỉnh:
1. Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Pháp lệnh giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+ Nghị định 170/2003/NĐ-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh giá.
+ Nghị định 101/2005/NĐ-CP về Thẩm định giá.

Các văn bản quy phạm pháp luật khác:
+ Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;
+ Nghị định 80/2008/NĐ-CP sử đỏi bổ sung Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;
+ Nghị định 08/2000/NĐ-CP về đăng ký giao dịch đảm bảo.

Bài viết khác: